Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
08/02

 

 

 

THỨ BA

09/02

 

 

THỨ TƯ

10/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

THỨ NĂM

11/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

THỨ SÁU

12/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

THỨ BẢY

13/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU

CHỦ NHẬT

14/02

NGHỈ TẾT TÂN SỬU