Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
22/02

09h00 tại Hội trường B

Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

09h30 tại Hội trường B

Họp giao ban chung

TP: như qui định, cán bộ tư vấn tuyển sinh

 

THỨ BA
23/02

   

THỨ TƯ
24/02

08h00 tại Phòng hội thảo

Họp v/v Đổi mới, chỉnh lý chương trình đào tạo Cao đẳng các ngành, nghề

TP: Giám Hiệu, Trưởng/Phó Phòng, Khoa, Bộ môn.
Kính mời: Thầy Khánh Dư

 

THỨ NĂM
25/02

   

THỨ SÁU
26/02

08h00 tại phòng Multimedia (họp trực tuyến)
Các Khoa/BM báo cáo công tác sẵn sàng giảng dạy E-learning và tình hình thực tập của SV. 
TP: Giám Hiệu, Trưởng/Phó Phòng, Khoa, Bộ môn.
(P.HCQT gửi tài khoản cho cán bộ dự họp trước 30 phút)

 

THỨ BẢY
27/02

   

CHỦ NHẬT
28/02