Ngày hội kết nối tân sinh viên kế toán 2019


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ – ĐOÀN THANH NIÊN

***

Số:……/KHLT/BM.KT–ĐTN–HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 09 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI KẾT NỐI TÂN SINH VIÊN KẾ TOÁN 2019

 

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Tạo những dấu ấn tươi đẹp đầu tiên trên hành trình 2,5 năm của các em tại ngôi trường thân yêu – Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.

Tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng phản xạ nhanh, tự tin trước đám đông, tư duy nhạy bén, tinh thần đồng đội và đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa sinh viên với nhau. Từ đây là bước đệm cho tinh thần học tập và vươn lên trong sinh viên.

1.2. Yêu cầu

- Đảm bảo ngày hội đúng mục đích, tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Phòng chức năng của Nhà trường.

- Tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Phòng, Khoa trong Nhà trường.

 

2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 12/10/2019.

- Địa điểm: Sảnh nhà B.

 

3. THÀNH PHẦN THAM GIA – QUY MÔ NGÀY HỘI:

3.1. Thành phần tham gia:

- Tân sinh viên kế toán khóa 2019.

- Đại diện sinh viên các lớp khóa 2017, 2018.           

- Giáo viên trong bộ môn kinh tế.

3.2. Quy mô:

- Số lượng dự kiến 180 người.

 

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: (theo chương trình chi tiết đi kèm)

 

5. TỔ CHỨC – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

5.1. Thành lập Ban tổ chức

- Thầy Vũ Đình Kết                   Trưởng BMKT                                          Trưởng ban

- Thầy Lê Hiếu Để                     Bí thư Đoàn trường                                           Phó ban

- Thầy cô khác thuộc BMKT      Giảng viên BM.                                              Thành viên

5.2. Nhiệm vụ của ban tổ chức

- Xây dựng kịch bản chương trình chi tiết, nội dung  cụ thể các hoạt động.

- Kiểm tra, giám sát tiến độ trong suốt quá trình thực hiện.

 

6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 03/09/2019: Xin ý kiến Giám hiệu, Đảng ủy.

- Ngày 09/09/2019: Triển khai kế hoạch.

- Ngày 16/09/2019: Họp ban tổ chức, góp ý chương trình chi tiết.

- Ngày 30/9/2019: Hoàn tất công tác chuẩn bị.

 

7. ĐỀ XUẤT:

- Đề xuất Phòng Hành Chính Quản Trị hỗ trợ sảnh nhà B để chuẩn bị cho chương trình và phòng CTCT-HSSV chuẩn bị cho 03 phòng F5.1; F5.2 và F5.3.

 

BỘ MÔN KINH TẾ

 TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

GIÁM HIỆU, Duyệt