Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
13/9

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

13h00-15h00 1st Kosen Model Council Working Group…

TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình

THỨ BA

14/9

08h30-11h30 Họp về việc xúc tiến các bước tiếp theo trong hợp tác với Công ty Daikin Việt Nam (trực tuyến)

TP: Thầy Quang Huy, thầy Hữu Quyền

Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ TƯ

15/9

 

 

THỨ NĂM

16/9

 

 

THỨ SÁU

17/9

 

 

 

THỨ BẢY

18/9

                                                            

 

 

 

CHỦ NHẬT

19/9

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét  thi đua tháng 9/2021, Học kỳ II (năm học 2020-2021), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính Quản trị trước 16h00 ngày 17/9/2021.