Thông báo về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh do Covid-19

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1189/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp tăng cường

phòng, chống dịch bệnh do Covid-19

  

     Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường phòng chống dịch bệnh, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

  1. Nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
  2. Nghiêm túc thực hiện việc giám sát thân nhiệt và đeo khẩu trang;
  3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn;
  4. Các cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên toàn trường từng đến Đà Nẵng (và các vùng có dịch bệnh Covid-19) từ ngày 01/7/2020 đến nay đều phải thực hiện khai báo y tế, báo cáo về Ban chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia.
  5. Toàn trường nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra trong trường học, đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Các đơn vị (thực hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT, HCQT.

 

(Đã ký)

                   

Lê Đình Kha