Thông báo về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 280 /TB-CĐKTCT-CTCTHSSV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên

     Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của Sinh viên, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng cấp tài khoản email có dạng MSSV@caothang.edu.vn (gọi tắt là email sinh viên) cho tất cả Sinh viên đang học tại trường.

     Nhà trường thông báo đến Sinh viên việc quản lý và sử dụng email sinh viên như sau:

1. Thông tin tài khoản email sinh viên:

Mỗi Sinh viên được cấp một tài khoản email có định dạng là:

- Tên đăng nhập (Account): MSSV@caothang.edu.vn  (MSSV là mã số sinh viên)

- Mật khẩu mặc định (Password): số chứng minh nhân dân/căn cước công dân

(Trong 1 vài trường hợp nếu Trường không có thông tin về số CMND/CCCD của Sinh viên thì mật khẩu mặc định là Mã số sinh viên)

* Ví dụ: Sinh viên tên Vũ Tam Trung có mã số sinh viên 0227161090số chứng minh nhân dân 025512345, Sinh viên vào trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Safari, Internet explorer…) truy cập trang Google Mail qua địa chỉ: https://gmail.com, thông tin đăng nhập email sinh viên là:

Tên đăng nhập: 0227161090@caothang.edu.vn

Mật khẩu mặc định: 025512345

2. Quy định sử dụng email sinh viên:

- Sinh viên cần thay đổi mật khẩu mặc định để đảm bảo an toàn tài khoản.

- Sinh viên cần có trách nhiệm về các nội dung thư điện tử của mình.

- Email sinh viên được sử dụng để liên hệ với với Giảng viên, các đơn vị trong nhà trường; đăng ký vào các hệ thống phục vụ việc học tập, rèn luyện của Sinh viên...

- Trong quá trình sử dụng, nếu Sinh viên quên mật khẩu (Password) hoặc gặp khó khăn vui lòng liên hệ nhà trường theo một trong những cách sau:

* Cách 1: Điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: http://bit.ly/ckc-QuenMatKhauMail

* Cách 2: Liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Chính trị-HSSV (khu nhà F) theo lịch tiếp sinh viên.

 Nơi nhận:

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Các lớp, HSSV (thực hiện);

- Lưu: VT, CTCT-HSSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

Trưởng Phòng Công Tác Chính Trị-HSSV

(Đã ký)

Trương Quang Trung