Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 5 tháng đầu năm 2019