Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

  Số: 400/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020 như sau:

     Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh-sinh viên và người lao động toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ Năm (30/4/2020) và ngày Thứ Sáu (01/5/2020).

     Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường đề nghị:

     1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên hạn chế đi lại, không đến những chỗ tập trung đông người.

     2. Toàn trường chấp hành các hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha