Phân công trực lễ quốc khánh năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2020

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                       (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân       – Trưởng phòng HC-QT              (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Tư 02/9/2020

07h30-11h00

Huỳnh Xuân Dũng

Khoa Điện-Điện tử

0983426422

13h00-16h30

Đỗ Chí Phi

Khoa Điện-Điện tử

0903648261

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị  phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG            

(Đã ký)                   

 

Lê Đình Kha