Phân Công Trực Tết Dương Lịch 1/1/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2019

 Trực lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng (ĐT: 0903 610 888)

Trực tại 65 Huỳnh Thúc Kháng:

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

 

01/01/2019

 

08h00-16h00

Cao Thanh Hảo

P CTCT-HSSV

090 383 7615

Lưu ý: Phòng Hành chính - Quản trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

                                                      TRƯỞNG PHÒNG HC-QT      

(Đã ký)                 

                                                                                           Nguyễn Thanh Nhã