Thông báo Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

  Số: 1300/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020 như sau:

Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ Tư (02/9/2020).

Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy, nổ và dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường đề nghị:

  1.  Các Phòng chức năng, Khoa, Bộ môn kiểm tra hệ thống điện, nước, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị mình quản lý.
  2. Toàn trường nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

          Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Website Trường;
- Lưu: VT, HCQT. 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha