Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học qua hình thức E-learning

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

   Số:  279/CĐKTCT-HCQT    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

và công tác dạy, học qua hình thức E-learning

 

     Căn cứ Công văn 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV;

     Căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19;

     Căn cứ Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19;

     Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

  1. Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành có lịch học tập trung tại trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 09 tháng 3 đến hết ngày 29 tháng 3 năm 2020.
  2. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, Trường triển khai hình thức học tập E-learning, sinh viên đăng nhập email cá nhân đã được nhà trường cấp và sử dụng email này để tham gia các lớp học.
  3. Sinh viên thực tập, học tập ngoài trường tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của Khoa, Bộ môn và doanh nghiệp.
  4. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

     Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 và công tác dạy, học qua hình thức E-learning, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

 

Nơi nhận:

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha