Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

       Số: 571/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

        THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước 30/4
và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,  Ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2019:

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ Nhật (14/4/2019) nên cán bộ, viên chức khối hành chính, giảng viên và học sinh-sinh viên được nghỉ bù vào ngày Thứ Hai 15 tháng 4 năm 2019. (Giảng viên, Khoa/Bộ môn chủ động lên lịch dạy bù nếu cần thiết.)

Nghỉ ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

Cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh-sinh viên được nghỉ ngày Thứ 3 và Thứ 4 ( nhằm ngày 30/4 và 01/5 năm 2019 ).

Riêng ngày Thứ Hai (29/4/2019) nhà trường cho cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh-sinh viên được nghỉ. Toàn trường làm việc bù vào Chủ Nhật, 05/5/2019. (Các lớp học theo thời khóa biểu của ngày Thứ hai 29/4/2019)

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn trước khi nghỉ: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Đảm bảo trật tự trước cổng ký túc xá, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá Trường.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:  

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha