Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học và thực hiện các công tác phòng, chống bệnh dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 257/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học và thực hiện các công tác phòng, 
chống bệnh dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

     Căn cứ Công văn 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV; 
     Căn cứ Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19;
     Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

  1. Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020
  2. Sinh viên thực tập, học tập ngoài trường tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp. 
  3. Trong thời gian sinh viên tạm nghỉ học tại Trường, cán bộ, viên chức khối hành chính, giảng viên, người lao động làm việc bình thường theo phân công.
  4. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh do nCoV (Covid-19) theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha