Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1436/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2018

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch  01/01/2018 như sau:

         Cán bộ, viên chức và HS-SV nghỉ ngày Thứ Hai (01/01/2018). Ngày Thứ Ba (02/01/2018), cán bộ, viên chức và HS-SV làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

         Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong ngày nghỉ Lễ, nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn trước khi nghỉ, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập. Kiểm tra hệ thống điện, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị mình quản lý. Phòng Hành chính Quản trị kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường. Bộ phận bảo vệ tăng cường trách nhiệm, đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn khuôn viên trường.

         Đối với bộ phận quản lý ký túc xá, đảm bảo công tác an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ; quản lý HS-SV ở lại ký túc xá; nhắc nhở một số hộ gia đình không buôn bán hàng lấn chiếm lề đường tại khu vực trước ký túc xá trường.

         Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này./.

  Nơi nhận: 

- Các đơn vị phòng, khoa; 

- Bộ phận KTX;

- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha