Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học và thực hiện các công tác phòng, chống bệnh dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 238/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học và thực hiện các công tác phòng,

chống bệnh dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học

 

     Căn cứ Công văn 149/TCGDNN-HSSV ngày 30/01/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

     Căn cứ Công văn 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV;

     Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại thành phố;

     Căn cứ công văn chỉ đạo số 544/UBND-VX ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

     Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên như sau:

  1. Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020.
  2. Sinh viên thực tập, học tập ngoài trường tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp.
  3. Trong thời gian sinh viên tạm nghỉ học tại Trường, cán bộ, viên chức khối hành chính, giảng viên, người lao động làm việc bình thường theo phân công.
  4. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh do nCoV (Covid-19) theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha