Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 692/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên

sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

 

     Căn cứ Công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/4/2020 của Uỷ ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố;

     Căn cứ Công văn số 11275/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/4/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của sinh viên, học sinh khối Giáo dục nghề nghiệp  trên địa bàn Thành phố;

     Căn cứ vào tình hình thực tế,

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo như sau:

     1. Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020, toàn trường tiếp tục duy trì học trực tuyến E-learning theo lịch đào tạo.

     2. Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020:

- Sinh viên học kỳ cuối các lớp Cao đẳng khóa 2017, Trung cấp khóa 2018 làm đồ án tốt nghiệp, ôn thi tốt nghiệp, học thực hành tại Trường theo kế hoạch (riêng các lớp lý thuyết tiếp tục duy trì học trực tuyến E-learning).

- Sinh viên các khóa còn lại tiếp tục học trực tuyến E-learning theo kế hoạch.

      3. Kể từ ngày 18/5/2020, tất cả học sinh, sinh viên học tập trung tại Trường theo kế hoạch.

      4. Cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

      Để đảm bảo hiệu quả trong công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị (thực hiện);

- Website Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha