Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 6 tháng đầu năm 2018