Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 378/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  

     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

     Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo như sau:

     Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020:

     1. Học sinh, sinh viên không vào trường, tiếp tục học trực tuyến tại nhà theo kế hoạch, trong trường hợp có việc quan trọng cần xử lý, liên hệ với nhà trường qua điện thoại hoặc email ktcaothang@caothang.edu.vn.

     2. Giảng viên: tiếp tục thực hiện công tác dạy trực tuyến (E-learning) theo kế hoạch của trường.

    3. Viên chức hành chính: Sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ làm việc tại văn phòng trong trường hợp được phân công trực; tăng cường trao đổi thông tin qua mạng. Nếu cần trao đổi thông tin giữa nhiều người thì tổ chức họp trực tuyến.

    4. Toàn trường nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

     Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra trong trường học, đề nghị công chức, viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha