Thông báo về việc tập huấn cho giảng viên sử dụng các công cụ giảng dạy E-Learning

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 277/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng  3  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tập huấn cho giảng viên sử dụng các công cụ giảng dạy E-learning

(Google Classroom và Zoom Cloud Meetings)

 

     Căn cứ Công văn số 345/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19;

     Căn cứ Kết luận họp Giao ban ngày 02/3/2020.

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến cán bộ, giảng viên các khoa về kế hoạch tập huấn sử dụng các công cụ giảng dạy E-learning là Google Classroom và Zoom Cloud Meetings như sau:

Thời gian:

  • Sáng Thứ Tư, 04/3/2020, từ 8 giờ đến 11 giờ: Giảng viên Khoa Điện –Điện tử và Khoa Giáo dục Đại cương.
  • Sáng Thứ  Năm, 05/3/2020, từ 8 giờ đến 11 giờ: Giảng viên Khoa Cơ Khí và Khoa Công Nghệ Nhiệt-Lạnh.
  • Sáng Thứ  Sáu, 06/3/2020, từ 8 giờ đến 11 giờ: Giảng viên Khoa Cơ Khí Động Lực và Bộ môn Kinh tế.

Địa điểm: Lầu 7, khu F (Khoa Công nghệ thông tin).

Lưu ý: Giảng viên đã sử dụng thành thạo các công cụ giảng dạy nêu trên không cần tham gia lớp tập huấn./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HC-QT.

TL. Hiệu Trưởng

Trưởng Phòng HC-QT

(Đã ký)

 

Tống Thanh Nhân