Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 4 tháng cuối năm 2019