Thông báo về việc tổ chức học ghép, học kỳ phụ thứ bảy, chủ nhật và thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 291/TB-CĐKTCT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học ghép, học kỳ phụ thứ bảy, chủ nhật

và thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

     Theo Thông báo số 279/CĐKTCT-HCQT ngày 04/3/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng về việc kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 và công tác dạy, học qua hình thức E-learning;

     Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo đến sinh viên (diện nợ môn học) như sau:

I. Học ghép

1. Học ghép môn lý thuyết:

a) Sinh viên đã đóng kinh phí học ghép trước ngày 16/3/2020:

- Sinh viên đăng nhập email cá nhân được trường cấp (email có dạng MSSV@caothang.edu.vn) để tham gia các lớp học, môn học E-learning theo thời khoá biểu, lịch đào tạo (cập nhật).

b) Sinh viên đóng kinh phí từ ngày 16/3/2020 trở về sau hoặc chưa đóng kinh phí:

- Sinh viên xem thời khóa biểu để chọn lớp học ghép, vào mục “Đăng ký học ghép E-Learning” tại đây để đăng ký và thực hiện tham gia lớp học như “điểm a khoản 1 mục I”.

- Sinh viên đóng kinh phí học ghép khi vào học tập trung tại trường.

2. Học ghép môn thực hành, mô- đun: Được tổ chức theo Kế hoạch học tập tại trường.

II. Học kỳ phụ thứ bảy, chủ nhật

     Sinh viên thực hiện theo Thông báo số 5 (cập nhật ngày 04/3/2020) của phòng Đào tạo (xem thông báo tại website: http://daotao.caothang.edu. (mục Thông báo số 5) hoặc bảng thông báo tại phòng Đào tạo)

III. Thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

     Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020 cụ thể khi Nhà trường có thông báo chính thức học tập trung tại trường.

Nơi nhận:

- Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Các lớp, HSSV (thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trương Quang Trung