Phân công trực Tết Kỷ Hợi 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT KỶ HỢI 2019

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0918 425 094)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân     – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0908 407 812)

 

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

04/02/2019

(30/12 ÂL)

07h30-11h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa CK

0907 797 139

15h00-20h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa CK

0907 797 139

05/02/2019

(01/01 ÂL)

07h30-11h00

Lữ Cao Tiến

P. TBM Tin học

0902 909 661

13h00-16h00

Lữ Cao Tiến

P. TBM Tin học

0902 909 661

06/02/2019 (02/01 ÂL)

07h30-11h00

Võ Bá Khánh Trình

Khoa CKĐL

0978 230 167

13h00-16h00

Võ Bá Khánh Trình

Khoa CKĐL

0978 230 167

07/02/2019

(03/01 ÂL)

07h30-11h00

Nguyễn Hữu Quyền

Khoa Đ-ĐL

0909 675 740

13h00-16h00

Nguyễn Khánh Toàn

BM Kinh Tế

0977 352 655

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha