Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

  Số: 373/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:

Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh-sinh viên và người lao động toàn trường nghỉ ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý (Thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020).

Đề nghị:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên hạn chế đi lại, không đến chỗ tập trung đông người nhằm phòng tránh dịch bệnh do Covid-19.
  2. Toàn trường chấp hành các hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan cấp trên về phòng chống dịch bệnh do Covid-19.
  3. Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:             

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha