Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018

  TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG 

     PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ 

Số: 927/TB –HCQT

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 08 năm 2018

      

THÔNG BÁO

Về việc xét Thi đua, Khen thưởng năm học 2017 – 2018 

 

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu Trưởng

 

Ngày 21 tháng 8 năm 2018,  Hội đồng thi đua Trường  đã họp tiến hành xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018.

Căn cứ vào các tiêu chí thi đua và danh sách đề nghị của các đơn vị. HĐTĐ của trường dự kiến danh sách danh hiệu CSTĐ cơ sở như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

01

LÊ ĐÌNH KHA

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường

P.TC-KT

 

02

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Phó Hiệu trưởng

P.HCQT

 

03

TRƯƠNG QUANG TRUNG

Phó Hiệu trưởng

P. CTCT-HSSV

 

04

NGUYỄN THANH NHÃ

Trưởng phòng

P.HC-QT

 

05

TRẦN VIỆT DŨNG

Phó Trưởng phòng PTP

P.Đào tạo

 

06

NGÔ THỊ THANH BÌNH

Phó Trưởng phòng

P.KHCN&HTQT

 

07

NGUYỄN THANH HIỆP

Chuyên viên

P.CTCT-HSSV

 

08

LÊ HIẾU ĐỂ

Bí thư Đoàn TN

P.CTCTHSSV

 

09

VŨ ĐÌNH KẾT

Trưởng Bộ môn

BM.Kinh tế

 

10

NGUYỄN QUỐC VĂN

Phó Trưởng khoa PTK

K.Cơ khí

 

11

VÕ TÙNG LINH

Phó Trưởng khoa

K.Cơ khí

 

12

NGUYỄN VĂN VŨ

Phó Trưởng khoa

K.Cơ khí

 

13

DƯƠNG VĂN BA

Phó Trưởng Bộ môn

K.Cơ khí

 

14

LÊ HOÀNG LÂM

Phó Trưởng Bộ môn

K.Cơ khí

 

15

NGUYỄN ĐỨC TÀI (81)

Giảng viên

K.Cơ khí

 

16

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

Giảng viên

K.Cơ khí

 

17

NGÔ DIỆU THẠCH

Phó Trưởng Bộ môn

K.Cơ khí

 

18

TRƯƠNG NAM TRUNG

Trưởng Bộ môn

K.Cơ khí

 

19

TỐNG VĂN TRONG

Giảng viên

K.Cơ khí

 

20

NGUYỄN NGỌC THÔNG

Phó Trưởng Bộ môn

K.Cơ khí

 

21

NGUYỄN MẬU TUẤN VƯƠNG

Giảng viên

K.Cơ khí

 

22

PHẠM VĂN THÀNH

Trưởng khoa

K.Đ-ĐL

 

23

ĐẶNG ĐẮC CHI

Phó Trưởng khoa

K.Đ-ĐL

 

24

PHAN ĐẠI NGHĨA

Phó Trưởng Bộ môn

K.Đ-ĐL

 

25

LÊ ĐÌNH TRUNG

Giảng viên

K.Đ-ĐL

 

26

LÊ QUANG HUY

Phó Trưởng khoa

K.Đ-ĐL

 

27

ĐỖ CHÍ PHI

Phó Trưởng khoa

K.Đ-ĐL

 

28

LÊ PHONG PHÚ

Phó Trưởng Bộ môn

K.Đ-ĐL

 

29

NGUYỄN HOÀNG DUY

Phó Trưởng Bộ môn

K.Đ-ĐL

 

30

NGUYỄN CHÍ THIỆN

Giảng viên

K.Đ-ĐL

 

31

NGUYỄN VĂN BẮC

Giảng viên

K.Đ-ĐL

 

32

PHAN THANH TÚ

Giảng viên

K.Đ-ĐL

 

33

NGUYỄN NGỌC THẠNH

Trưởng khoa

K.CK-ĐL

 

34

VÕ BÁ KHÁNH TRÌNH

Phó Trưởng Bộ môn

K.CK-ĐL

 

35

NGUYỄN THỜI TRUNG

Trưởng Bộ môn

K.CK-ĐL

 

36

TRẦN THANH BÌNH

Phó Trưởng Bộ môn

K.CK-ĐL

 

37

HỒ VĂN THU

Giảng viên

K.CK-ĐL

 

38

HUỲNH HOÀNG LINH

Giảng viên

K.CK-ĐL

 

39

NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG

Giảng viên

K.CK-ĐL

 

40

NGUYỄN VŨ DZŨNG

Trưởng khoa ĐT-TH

K.ĐT-TH

 

41

NGUYỄN BÁ PHÚC

Phó Trưởng khoa ĐT-TH

K.ĐT-TH

 

42

TỐNG THANH NHÂN

Phó Trưởng Khoa

K.ĐT-TH

 

43

NGUYỄN VÕ CÔNG KHANH

Phó Trưởng Bộ môn

K.ĐT-TH

 

44

LỮ CAO TIẾN

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

45

LÊ VIẾT HOÀNG NGUYÊN

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

46

TRẦN THANH TUẤN

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

47

PHẠM THÀNH NHÂN

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

48

VÕ XUÂN NAM

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

49

HỒ VĂN THỚI

Giảng viên

K.ĐT-TH

 

50

LẠI NGUYỄN DUY

Trưởng Bộ môn

K.ĐT-TH

 

Hội đồng xin trưng cầu ý kiến toàn thể Cán bộ, Giáo viên,  Viên chức trong Trường.  Ý kiến phản hồi xin vui lòng thông báo về  Phòng Hành Chính – Quản trị  từ ngày 21/08/2018  đến ngày 24/08/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu: VT, HCQT.

TP. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Nhã