Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ bổ sung miễn, giảm hoc phí 6 tháng đầu năm 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KỸ THUẬT
CAO THẮNG
Số: 522/HD-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03   tháng 04  năm 2018

HƯỚNG DẪN NỘP GIẤY BỔ SUNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Tiếp tục nhận lại khoản cấp bù tiền miễn, giảm học phí trong HSSV

Khóa 2015 (HK6), Khóa 2016 (HK4) , Khóa 2017 (HK2)

(TIÊU CHUẨN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)

Đối với HSSV đã làm đơn lần đầu ở các học kỳ trước

Không thuộc đối tượng bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật

hoặc học lưu ban, học lại, học bổ sung

 I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Theo quy định, tương tự như các học kỳ trước, để tiếp tục nhận lại tiền cấp bù miễn, giảm học phí (MG HP), vào giữa mỗi học kỳ kế tiếp, toàn bộ HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí, cần nộp lại “giấy bổ sung MG HP” và sẽ được nhận lại tiền theo hình thức được chuyển qua “tài khoản thẻ ATM” của “chính HSSV đứng tên chủ tài khoản”được cấp đúng ở “ngân hàng AGRIBANK” (ngân hàng khác cấp không được công nhận).

2. Tính đến thời điểm Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV của nhà trường chính thức xét duyệt, những HSSV thuộc đối tượng được nhận tiền cấp bù MG-HP “không thuộc diện” bị xóa tên do: bỏ học, buộc thôi học, bị kỷ luật,hoặc học “lưu ban”, “học lại”, học bổ sung.

 

II. MỘT  SỐ LƯU Ý - QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Để chuẩn bị nhận lại khoản cấp bù tiền tiền MG HP thuộc tiêu chuẩn của: 06 tháng đầu năm 2018. Cán bộ lớp và HSSV liên quan cần thực hiện theo các bước sau:

1. Thủ tục, giấy tờ đính kèm:

Điền vào 03 giấy: 01 Giấy biên nhận nộp bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí, 02 Giấy bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí (từ thứ Hai ngày 09/04/2018 từng HSSV nhận trực tiếp 3 giấy này tại Phòng Hành chính-Quản trị, cô văn thư).

Đính kèm:Bản phôtô Biên lai Giấy nộp tiền học phí (bản phô tô cần phô tô đậm-đọc được chữ. Và mang theo bản gốc màu trắng để đối chiếu): *Khóa 2015: học kỳ 6; *Khóa 2016: học kỳ 4; *Khóa 2017: học kỳ 2.

Đính kèm thêm:Nếu HSSV thuộc 2 đối tượng: *HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; *HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc thuộc hộ cận nghèo. Cần đính kèm: Bản phôtô chứng thực Sổ hộ nghèohoặc hộ cận nghèo, hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèohoặc hộ cận nghèodo Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp hoặc xác nhận.

Riêng HSSV bậc cao đẳng (các nghề)thuộc 3 nghề học nặng nhọc độc hại (Cắt gọt kim loại, Nguội sửa chữa máy công cụ, Hàn) cần lưu ý: Cán bộ lớp nhận trực tiếp bộ hồ sơ bổ sung,trong ngày: thứ Năm ngày 12/04/2018.

2. Thời hạn nộp: HSSV cần sắp xếp tài liệu và nộp bổ sung tài liệu MG HP theo cách thức và thời gian như sau:

2.1. Từng HSSV xếp BỘ HỐ SƠ NỘP BỔ SUNG MIỄN, GIẢM theo thứ tự:  *Để đầu tiên: 01 “Giấy biên nhận” có nộp bổ sung  và 02 “Giấy bổ sung”; *Các giấy tờ liên quan khác (theo quy định, nếu có) * Cuối cùng: 01 bản phôtô Biên lai Giấy nộp tiền học phí (photo mực đậm). Tất cả được bấm kim lại. Riêng bản gốc Giấy nộp tiền học phí (màu trắng) để rời bên ngoài, để sau khi đối chiếu, HSSV sẽ nhận lại.

2.2. Thời hạn nộp: Trực tiếp từng HSSV nộp bộ hồ sơ bổ sung MG HP tại Phòng Hành chính-Quản trị (thầy Tài). Buổi sáng từ 8g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g30 đến 15g00. Thời gian theo bậc đào tạo sau đây:

* Bậc Cao đẳng và Trung cấp, Cao đẳng các nghề (khóa 15, 16 và 17): Trong ngày 19/04/2018 (thứ Năm).

* Bậc Cao đẳng (các nghề) học NNĐHNH khóa 15, 16: Buổi sáng thứ Bảy ngày 21/04/2018 (khi nộp cần có 2 người).

* Bậc Cao đẳng (các nghề) học NNĐHNH khóa 17: Buổi chiều thứ Bảy ngày 21/04/2018 (khi nộp cần có 2 người).

CHÚ Ý: MANG THEO BẢN GỐC GIẤY NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐỂ ĐỐI CHIẾU

 

III. KẾT QUẢ XÉT VÀ NHẬN KHOẢN CẤP BÙ TIỀN MG HP:

1. Sau các thời hạn nộp trên: Hội đồng Chế độ-Chính sách HSSV của nhà trường chính thức xét duyệt. Kết qủa xét duyệt, sẽ được niêm yết trên bảng thông báo sảnh nhà B – Mục Chế độ HSSV và trên trang Web của trường.

2. Khi có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về trường: Phòng Hành chính-Quản trị chuyển danh sách HSSV được được xét duyệt cấp bù tiền MG-HP đến phòng Tài chính-Kế toán.

3. Khi P. Tài chính - KT đối chiếu xong: Sẽ có thông báo HSSV(thông qua tài liệu: nội dung sinh hoạt GVCN hàng tuầnvà trên trang Web của trường) và chuyển tiền qua thẻ ATM của HSSVthuộc tiêu chuẩn khoản cấp bù tiền MG HP của 5 tháng đầu năm 2018.

4. Qua học kỳ kế tiếp, khi có kinh phí cấp bù từ Bộ Công Thương chuyển về, nhà trường sẽ sớm có thông báo hướng dẫn mới.

5. Những nội dung khác không thể hiện trong bản hướng dẫn này, sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH.

TL. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

                                                 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ