Phân công trực tết canh tý 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                        

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CANH TÝ 2020

 

Trực Lãnh đạo:

 - Đ/c Nguyễn Công Thành        – Phó Hiệu Trưởng          (ĐT: 0903 610 888)

 - Đ/c Trương Quang Trung       – Phó Hiệu Trưởng          (ĐT: 0918 425 094)

 - Đ/c Tống Thanh Nhân            – Trưởng phòng HC-QT   (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

24/01/2020

(30 Tết)

07h30-11h00

Trần Quang Khải

Khoa CNTT

0975 630149

15h00-20h00

Trần Quang Khải

Khoa CNTT

0975 630149

25/01/2020

(Mùng 1 Tết)

07h30-11h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa Cơ Khí

0907797139

13h00-16h00

Nguyễn Văn Thông

Khoa Cơ Khí

0932132199

26/01/2020

(Mùng 2 Tết)

07h30-11h00

Nguyễn Bảo Quốc

Khoa Điện-Điện tử

0972246635

13h00-16h00

Hồ Thanh Vũ

Khoa Điện-Điện tử

0903190096

27/01/2020

(Mùng 3 Tết)

07h30-11h00

Trần Thanh Bình

Khoa CK ĐL

0908148107

13h00-16h00

Trần Thanh Bình

Khoa CK ĐL

0908148107

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha