Phân công trực Tết Dương lịch 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Tống Thanh Nhân     – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0908 407 812)

 

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Tư 01/01/2020

8h00-11h30

Phạm Thành Nhân

BM ĐTCN

0961187879

13h00-16h30

Phạm Thành Nhân

BM ĐTCN

0961187879

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha