Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1134/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2019

 

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 năm 2019 như sau:

Giáo viên, viên chức, cán bộ và sinh viên toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ Hai, 02 tháng 9 năm 2019.

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn trước khi nghỉ: Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý.

Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Đảm bảo trật tự trước cổng ký túc xá, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá Trường.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:                          

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha