Phân công lịch trực 30/4 và 01/5

BỘ CÔNG THƯƠNG

 TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC 30/4 VÀ 01/5

 

Trực Lãnh đạo: 

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân     – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Ba

30/4/2019

07h30-11h00

Đỗ Chí Phi

Khoa Đ-ĐL

0903648261

13h00-16h30

Đoàn Thanh Tú

Khoa ĐT-TH

0997893868

Thứ Tư

01/5/2019

07h30-11h00

Lại Nguyễn Duy

Khoa ĐT-TH

0986515588

13h00-16h30

Trương Nam Trung

Khoa CK

0909501140

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG        

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG      

(Đã ký)                    

 

Lê Đình Kha