Phân công trực lễ quốc khánh 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC LỄ QUỐC KHÁNH 2019

 

Trực Lãnh đạo:  

- Đ/c Nguyễn Công Thành    – Phó Hiệu trưởng                       (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân       – Trưởng phòng HC-QT              (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Hai 02/9/2019

07h30-11h00

Nguyễn Thời Trung

Khoa CKĐL

0972211217

13h00-16h30

Lữ Cao Tiến

Khoa ĐT-TH

0902909661

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha