Thông báo Về việc nghỉ học trước diễn biến của bão Tembin

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số:     /TB-CĐKTCT- HCQT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2017

 
THÔNG BÁO
 
Về việc nghỉ học trước diễn biến của bão Tembin ( số 16)
 
 
Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM ngày 24/12/2017 về việc cho hoc sinh – sinh viên nghỉ học trước diễn biến của bão Tembin ( số 16).
 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo: Giảng viên và Học sinh – sinh viên được nghỉ từ 12 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.
Các đơn vị trong trường triển khai thực hiện thông báo trên./.
 
  Nơi nhận: 
- Các đơn vị phòng, khoa; 
- Bộ phận KTX; 
- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(đã ký)

LÊ ĐÌNH KHA

 
===============================
Chú ý: Các lớp có lịch thi vào chiều ngày 25/12 và ngày 26/12 sẽ được thi theo lịch mới. Xem tại đây