Kết quả tuyển dụng ngày 24/04/2019

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 622/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 04 năm  2019

 
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 24/04/2019
 

I. CÓ 04 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 TRẦN QUỐC TOẢN   10/10/1994 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 NGUYỄN ANH   9/14/1996 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
3 TRẦN HOÀNG CHINH   8/16/1995 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá  
4 TRƯƠNG XUÂN QUANG   12/14/1991 BM Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí TB-Khá  

* Đúng 14 giờ 00 chiều thứ Sáu ngày 26/04/2019: Liên hệ P. Hành chính - Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Năm ngày 02/05/2019: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
(Đã ký)                               
 
TỐNG THANH NHÂN