Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại trường và duy trì công tác dạy, học trực tuyến (E-learning)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 352/CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại trường

và duy trì công tác dạy, học trực tuyến (E-learning)

 

Căn cứ Công văn 162/TCGDNN-HSSV ngày 03/02/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về Tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV;

Căn cứ Công văn số 888/UBND-VX ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo kế hoạch giảng dạy, học tập và làm việc như sau:

  1. Sinh viên không học tập trung tại trường, tiếp tục học trực tuyến (E-learning) theo thời khóa biểu từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo mới.
  2. Sinh viên thực tập, học tập tại doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp và lịch đào tạo đã hiệu chỉnh (Các Khoa phổ biến cụ thể đến sinh viên). 
  3. Toàn trường nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 cũng như công tác dạy, học trực tuyến, đề nghị công chức, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:

 

Hiệu Trưởng

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

 

(Đã ký)

Lê Đình Kha