Phân công trực tết dương lịch 01/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2018

 

Trực Lãnh đạo: Đ/c TRƯƠNG QUANG TRUNG – Phó Hiệu trưởng

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

01/01/2018

07h30-11h00

NGUYỄN NGỌC THẠNH

K.Cơ khí Động lực

 

13h00-17h00

NGUYỄN QUỐC VĂN

K.Cơ khí

 

  

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12  năm 2017

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha