Thông báo về việc phối hợp Phường Bến Nghé tăng cường công tác phòng chống Covid-19 và giữ gìn an ninh, trật tự xung quanh Trường

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1245/CĐKTCT-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc phối hợp Phường Bến Nghé tăng cường công tác phòng chống

Covid-19 và giữ gìn an ninh, trật tự xung quanh Trường

 

      Căn cứ vào kết quả cuộc họp giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng với Ủy ban nhân dân Phường Bến Nghé ngày 04/8/2020 về việc phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong công tác phòng chống Covid-19 và giữ gìn an ninh- trật tự, mỹ quan đô thị khu vực xung quanh Trường; Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, để việc phối hợp với Phường Bến Nghé một cách hiệu quả, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo các nội dung cần thực hiện kể từ ngày 05/8/2020 như sau:

Đối với học sinh – sinh viên:

1. Kiểm tra thân nhiệt, mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay khi vào Trường.

2. Không ra khỏi trường khi không có lý do chính đáng. Không tụ tập khu vực xung quanh trường để ăn uống.

3. Giữ khoảng cách với người khác, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

4. Khi ra khỏi cổng trường nhanh chóng về nơi ở, không tụ tập khu vực quanh trường.

5. Khai báo y tế theo quy định.

Đối với các đơn vị trong Trường:

Tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Toàn trường nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Song song đó cần tập trung vào các công việc cụ thể sau:

   1. Các Khoa: Cán bộ khoa, bộ môn triển khai thông báo đến toàn thể giảng viên, người lao động. Tất cả giảng viên đang làm công tác chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy truyền đạt đến sinh viên nội dung thông báo, giám sát sinh viên đang học, không để sinh viên ra khỏi trường khi đang trong giờ lên lớp. Tăng cường công tác giáo viên chủ nhiệm, theo dõi tình hình đi lại của sinh viên, kịp thời thông báo và hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

   2. Phòng Hành chính-Quản trị: Tổ bảo vệ tăng cường công tác kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, mang khẩu trang của người vào Trường, hạn chế cho sinh viên ra khỏi Trường không có lý do chính đáng; Đảm bảo nước rửa tay, nước sát khuẩn đầy đủ, các máy phun nước rửa tay tự động, bình phun, máy đo thân nhiệt hoạt động tốt; hỗ trợ khẩu trang cho giảng viên trong các trường hợp đột xuất; Theo dõi tình hình đi lại của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; Thường xuyên liên hệ với Phường để phối hợp trong công tác kiểm tra, tuyên truyền.

   3. Phòng Công tác chính trị-Học sinh sinh viên: Tích cực tuyên truyền các quy định của trường, các điều học sinh sinh viên cần thực hiện để phòng chống Covid-19. Hỗ trợ, cung cấp tài liệu thông tin để giáo viên chủ nhiệm truyền đạt đến sinh viên. Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát người vào trường trong giờ cao điểm. Theo dõi thông tin về tình hình đi lại của học sinh sinh viên.

   4. Đoàn thanh niên: Tuyên truyền vận động để tất cả đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn, thông báo của Trường. Tham gia đoàn kiểm tra của Phường nhằm kịp thời nhắc nhở học sinh-sinh viên vi phạm.

Lưu ý: Học sinh sinh viên vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà nước và theo quy chế của Trường.

     Để đảm bảo hiệu quả trong phối hợp với Phường Bến Nghé để phòng chống dịch bệnh do Covid-19 và giữ gìn trật tự khu vực xung quanh Trường, đề nghị công chức, viên chức, giảng viên, người lao động và học sinh - sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (thực hiện);

- Lưu: VT, HCQT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Thành