Kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 12/04/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số:   541/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng  04  năm 2018

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 12/04/2018

I. CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN MAI ĐỈNH   7/23/1994 BM Lý luận Chính trị–Thể dục–Quân sự Khoa Giáo dục Đại cương Khá  
2 NGUYỄN VĂN   12/10/1992 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 HÀ VĂN QUÂN   8/3/1991 BM Điện tử công nghiệp Khoa Điện tử – Tin học Khá Thạc sĩ
4 TRẦN TÚ NAM KHA   12/2/1990 BM  Điện tử Truyền thông Khoa Điện tử – Tin học Khá Thạc sĩ
5 TRẦN VĂN LONG   2/26/1992 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học Khá  
6 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN   3/15/1990 BM Cơ Điện tử Khoa Cơ khí Khá Thạc sĩ

  * Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 26/04/2018: Liên hệ P. Hành chính - Quản Trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

   * 07g00 sáng thứ Tư ngày 02/05/2018: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)                            

NGUYỄN THANH NHÃ