Danh sách dự kiến xét nhận học bổng khuyến khích học tập của 5 tháng cuối năm 2019