Quy định mới hướng dẫn đóng BH y tế từ ngày 30/09/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng  09  năm 2019

­­­­­­­­TRÍCH THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ  BẮT BUỘC NĂM HỌC 2019-2020

(Thông báo Số: 1251/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 14/09/2019)

 (TRONG ĐÓ CÓ THÊM QUY ĐỊNH MỚI: TẤT CẢ HSSV, KHÔNG PHÂN BIỆT NĂM CŨ ĐÃ ĐÓNG BHYT RỒI, ĐỀU KÊ KHAI LẠI TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ-MẪU MỚI. KHÔNG NỘP LẠI TỜ KHAI XEM NHƯ VẪN CHƯA ĐÓNG BHYT)

 

1. Từ ngày 30/09/2019 đến hết ngày 11/10/2019:

1.1 Từng HSSV“trực tiếp đóng tiền bảo hiểm y tế” (563.220đ đ/HSSV/12 tháng) tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh tại trường, sẽ được nhận biên lai (hoặc giấy) nộp tiền BHYT. Đồng thời sẽ được phát 01 “Tờ khai tham gia BH y tế” (mẫu mới).

1.1.1 Từng HSSV, bao gồm HSSV dù có đóng BHYT năm cũ đã kê khai theo Tờ khai mẫu cũ, đều tiến hành: Phô tô tờ biên lai (hoặc giấy) nộp tiền BHYT; điền đầy đủ thông tin theo tất cả các tiêu đề có sẳn trong Tờ khai tham gia BHYT mới được xem là hợp lệ (tham khảo cách kê khai “Tờ khai tham gia BH y tế” theo “Mẫu hướng dẫn kê khai” dán treo ở bảng thông báo sảnh nhà B).

1.1.2 Trực tiếp từng HSSV liên hệ lớp phó: *Nộp lại “Tờ khai”; *Nộp bản Phô tô tờ biên lai (hoặc giấy) nộp tiền BHYT; *Ghi thông tin vào “Danh sách HSSV đã đóng tiền BHYT” (lớp phó đang giữ) và có ký nộp vào cột cuối cùng trong “Danh sách HSSV đã đóng tiền BHYT”. Chưa nộp lại “Tờ khai” hoặc nộp nhưng không điền đủ thông tin, xem như HSSV chưa tham gia BHYT.

1.2 Đối với HSSV khóa 2017 thuộc các lớp đã đi thực tập: Trực tiếp từng HSSV liên hệ cô Văn thư, phòng Hành chính- Quản trị (khu nhà E-Tầng trệt-Nơi đóng mộc): *Nộp lại “Tờ khai”; *Nộp bản Phô tô tờ biên lai (hoặc giấy) nộp tiền BHYT; *Ghi thông tin vào “Danh sách HSSV đã đóng tiền BHYT” và có ký nộp vào cột cuối cùng trong “Danh sách HSSV đã đóng tiền BHYT”. Chưa nộp lại “Tờ khai”, xem như HSSV chưa tham gia BHYT.

1.3 Đối với HSSV đã tham gia BHYT tại nhà trường có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2019, nhà trường tiếp tục giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (KCB BĐ) cũ. Các trường hợp khác mới cần đăng ký đổi lại nơi KCB BĐ (liên hệ cô Văn thư, phòng Hành chính- Quản trị, khu nhà E-Tầng trệt-Nơi đóng mộc).

2. Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019: Lớp phó các lớp khóa 2017 và khóa 2018 kiểm tra nội dung ghi trên “Tờ khai” có điền đầy đủ thông tin theo tất cả các tiêu đề có sẳn trong Tờ khai tham gia BHYT hay không; sắp xếp lại Tờ khai và bản phô tô tờ biên lai (hoặc giấy) nộp tiền BHYT theo đúng qui định; bàn giao bộ  tài liệu liên quan về Bảo hiểm y tế cho các thầy Quản lý HSSV thuộc phòng Công tác chính trị-HSSV

Riêng khóa 2019: Theo hướng dẫn khi sinh hoạt đầu khóa, lớp phó bàn giao bộ hồ sơ tham gia BHYT HSSV thuộc lớp cho thầy cô Văn thư, phòng Hành chính- Quản trị, khu nhà E-Tầng trệt-Nơi đóng mộc./.

 

 

TL. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

TRƯỞNG  PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

TỐNG THANH NHÂN