Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1735/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020

 

     Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020 như sau:

     Cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn Trường nghỉ vào thứ Tư, ngày 01 tháng 01 năm 2020.

     Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu:

     Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý;

     Phòng Hành chính-Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất;

     Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Giữ gìn an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

     Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
(Đã ký)

 

Lê Đình Kha