Thông báo V/v nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên khóa 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

    PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên khóa 2020

(Áp dụng cho sinh viên Khối CĐ2020, CĐN2020)

 

                 Kính gửi: - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                  - Giáo viên chủ nhiệm

                                  - Lớp Sinh viên khoá 2020

 

Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo đến Sinh viên khóa 2020 (Khối CĐ2020, CĐN2020) nhập dữ liệu thông tin cá nhân như sau:

1/ Phương thức nhập liệu:

- Tất cả Sinh viên khoá 2020 thực hiện nhập dữ liệu thông tin cá nhân bằng phương thức trực tuyến, sử dụng trình duyệt web (Google Chrome, Safari) vào đường dẫn: https://caothang.edu.vn/sinhvien

- Tài khoản đăng nhập bao gồm:

+ Tên đăng nhập (Account): Mã số sinh viên

+ Mật khẩu mặc định (Password): Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Trong trường hợp nhà trường không có thông tin về số CMND/CCCD của Sinh viên thì mật khẩu mặc định là Mã số sinh viên)

*Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, có Mã số sinh viên: 0301201001 và số chứng minh nhân dân: 025345678 thì tài khoản đăng nhập là:

+ Tên đăng nhập: 0301201001

+ Mật khẩu mặc định: 025345678

- Nếu không đăng nhập được tài khoản, Sinh viên báo Lớp trưởng lập danh sách gửi đến Phòng Công tác Chính trị-HSSV (Lầu 5-Khu F; Khối CĐ2020: Thầy Trần Quốc Triểu – SĐT: 0938.720.894; Khối CĐN2020: Thầy Tống Thành Hậu – SĐT: 097.656.0040) để được hỗ trợ.

2/ Tiến độ thực hiện:

- Sinh viên nhập dữ liệu từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020.

- Sau thời gian trên hệ thống đăng nhập sẽ khóa, Phòng Công tác Chính trị - HSSV lập danh sách Sinh viên chưa nhập liệu để xử lý theo qui định.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo các lớp thực hiện đầy đủ, đúng thời gian qui định./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, CTCTHSSV.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Trương Quang Trung