Thông báo phân công trực lễ 30/4 và 1/5

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  27 tháng   04  năm  2016


PHÂN CÔNG TRỰC LỄ

(30/04/2016 và 01/05/2016)

 

Trực Lãnh Đạo: Đ/c Nguyễn Công Thành

 

Ngày

Thời gian

Cán Bộ Đơn Vị

30/04/2016

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Lưu Chí Đức

Chiều từ 13giờ đến17 giờ

Trần Việt Dũng

01/05/2016

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Lê Phong Phú

Chiều từ 13giờ đến 17 giờ

Phạm Đình Huấn

 

Lưu ý: Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

KT.HIỆU TRƯỞNG           

(Đã ký)                       

 

NGUYỄN CÔNG THÀNH