Kết quả tuyển dụng ngày 22/04/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: 572/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  25 tháng   04  năm  2016

 
THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 22/04/2016
 

I. CÓ 05 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 TỐNG THÀNH HẬU   08/12/1993   Phòng Công tác Chính trị  - HSSV Khá
2 ĐẶNG NGỌC ẨN   02/04/1988 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sỹ
3 PHÙNG VĂN BIỂN   01/15/1990 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 NGUYỄN THỊ NGỌC x 04/21/1993 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học Khá  
5 LÊ HỮU VINH   12/14/1992 BM Tin học Khoa Điện tử – Tin học Giỏi  

  * Đúng 13g30 chiều thứ Năm ngày 28/04/2016: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Tư ngày 04/05/2016: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
LÊ ĐÌNH KHA                        
(Đã ký)