Thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 25/06/2015

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: /TB-CĐKTCT-TCHC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày 26 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 25/06/2015

 

I)- CÓ 03 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV DẠY MÔN THUỘC KHOA Tốt nghiệpĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN VĂN TÍNH   09/22/1991 Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 VŨ ĐÌNH BẢO   10/01/1993 Tin học Khoa Điện tử – Tin học Giỏi  
3 TÔ VŨ SONG PHƯƠNG   08/15/1988 Tin học Khoa Điện tử – Tin học Khá Thạc sĩ

* Đúng 08g00 sáng thứ Ba ngày 30/06/2015: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn thủ tục làm việc.
Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
* 07g00 sáng thứ Tư ngày 01/07/2015: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.


II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường xin tỏ lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm đến nhà trường.

  TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

LÊ ĐÌNH KHA