Danh sách dự kiến cấp học bổng các bậc CĐ 2012, CĐN 2012 và TCCN 2013

Phòng Tổ Chức Hành Chính thông báo danh sách dự kiến xét cấp học bổng các bậc sau:

1. Danh sách dự kiến xét cấp học bổng bậc Cao đẳng 2012 – Học kỳ 6

2. Danh sách dự kiến xét cấp học bổng bậc Cao đẳng nghề 2012 – Học kỳ 6

3. Danh sách dự kiến xét cấp học bổng bậc Trung cấp 2013 – Học kỳ 4

Chi tiết xem file đính kèm.

 

=========================

1. Cao đẳng 2012 – Học kỳ 6

2. Cao đẳng nghề 2012 – Học kỳ 6

3. Trung cấp 2013 – Học kỳ 4

=========================