Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

Số:       /CĐKTCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng  12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch  01/01/2017

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch  01/01/2017  như sau:

Cán bộ, viên chức và HS-SV nghỉ từ Chủ nhật (01/01/2017) đến hết ngày Thứ Hai (02/01/2017). 

Ngày Thứ Ba (03/01/2017), cán bộ, viên chức và HS-SV làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu đơn vị: vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập, ký túc xá; kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng chống cháy nổ. Bộ phận bảo vệ thực hiện nghiêm chế độ giao ca.

Các đơn vị triển khai thực hiện các quy định trên./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị phòng, khoa;

- Bộ phận KTX;

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

ĐÀO KHÁNH DƯ