Danh sách dự thi Học bổng Tiếng Anh

Các bạn có mặt lúc 13h45 tại F5.4 ngày thứ 5, 22/9/2016 để thi.
 
Stt Họ tên Ngày sinh Số đt Email
1 Đàm Văn Cường 20/03/1995 1694488148 damc0920@gmail.com
2 Huỳnh Văn Thông 25/06/1996 1646805079 thongckc@gmail.com
3 Quang Tuyến 17/12/1996 1647991250 truongquangtuyen1996@gmail.com
4 Phan Đình Trung 12/6/1996 1654165199 phantrung96.nt@gmail.com
5 Lê Thanh Sơn 7/12/1996    
6 Nguyễn Tấn Thành Thật 8/7/1996 1696111402 Thanhthat1996@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/12/1995 1688437483 nguyenngan141295@gmail.com
8 Phạm Ngô Trung 17/08/1996 937511196 trung.pn.1708@gmail.com
9 Hồ Thanh Bảo 3/7/1996 933762603 bao13113113@gmail.com
10 Nguyễn Anh Qui 15/11/1996 1646857940 nguyenanhqui96@gmail.com
11 Trịnh Nguyên Khôi      
12 Võ Văn Thắng 1/2/1996 1674922321 vvthang96@gmail.com
13 Đoàn Thanh Liêm 20/06/1993 962222093 liemdt06@gmail.com
14 Khưu Văn Thành 27/06/1996 929296369 khuuvanthanh1st@gmail.com
15 Nguyễn Đình Dư 10/4/1995 1696876795 dinhdu555@gmail.com
16 Nguyễn Hưu Khiêm 13/09/1996 1679445831 huukhiem1996@gmail.com
17 Phạm Thanh Hoài 19/08/1996 1642816506 thanhhoai17958@gmail.com
18 Đỗ Trí Dũng 14/03/1994 972843281 kaitokid1403@gmail.com
19 Lê Thị Ngọc Thơ 10/1/1996 1686646418  
20 Nguyễn Thành Luân 15/07/1996 962290635