Danh sách sinh viên phỏng vấn học bổng tiếng Anh do công ty Intel Products Việt nam tài trợ

Thời gian: từ 8h30 đến 14h30 ngày 27 tháng 11 năm 2015
Địa điểm: Phòng F4.12.

Danh sách: theo file đính kèm.

 

===========================================

.:: Danh sách sinh viên phỏng vấn học bổng tiếng Anh ::.

===========================================