Quy Định Thời Gian Học Tập Thực Tập Từ NH 2016-2017

    BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thời gian học tập, thực tập từ năm học 2016-2017)

 

          Kính gửi- Phòng, Khoa giáo viên, Bộ môn

                         - Giáo viên chủ nhiệm

                         - Các lớp HSSV

 

Từ năm học 2016-2017, Giám hiệu quy định thời gian học tập, thực tập như sau:

1/ Học lý thuyết:

Buổi sáng:

(Từ 06h30 đến 11h30)

 

Buổi chiều:

(Từ 12h30 đến 17h30)

TT

Tiết học

Thời gian

 

TT

Tiết học

Thời gian

1

Tiết 1

06h30 – 07h15

 

1

Tiết 1

12h30 – 13h15

2

Tiết 2

07h20 – 08h05

 

2

Tiết 2

13h20 – 14h05

3

Tiết 3

08h10 – 08h55

 

3

Tiết 3

14h10 – 14h55

4

Nghỉ 10 phút

 

Nghỉ 10 phút

5

Tiết 4

09h05 – 09h50

 

5

Tiết 4

15h05 – 15h50

6

Tiết 5

09h55 – 10h40

 

6

Tiết 5

15h55 – 16h40

7

Tiết 6

10h45 – 11h30

 

7

Tiết 6

16h45 – 17h30

 

2/ Học thực hành:

Đối với các Khoa, Bộ môn áp dụng 02 ca:

 

Đối với các Khoa, Bộ môn áp dụng 03 ca:

TT

Ca

Thời gian

 

TT

Ca

Thời gian

1

Ca 1

06h30 – 11h00

 

1

Ca 1

06h30 – 11h00

2

Nghỉ 90 phút

 

2

Ca 2

11h00 – 15h30

3

Ca 2

12h30 – 17h00

 

3

Ca 3

15h30 – 20h00

Yêu cầu các đ/c Trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên; Phòng Công tác Chính trị-HSSV và Giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến học sinh-sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như trên,                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VT, CTCT-HSSV.