Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG

Số: 1474/CĐKTCT-TCHC

V/v: Triển khai đánh giá, phân loại công chức,
viên chức và bổ sung lý lịch năm 2016
.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  12  năm 2016

 

Kính gởi: Các Trưởng Phòng, Khoa, Bộ môn TTHT (BM Kinh tế)

Thuộc trường CĐ  Kỹ thuật Cao Thắng

Thực hiện công tác đánh giá hàng năm theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010; căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về về  đánh giá và  phân loại cán bộ, công chức, viên chức; và công văn số 11705/BCT-TCCB ngày 06/12/2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016. Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, nay phòng Tổ chức-HC hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bổ sung lý lịch năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Ban giám hiệu nhà trường): Thực hiện theo các nội dung được quy định trong Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và công văn số 11705/BCT-TCCB ngày 06/12/2016 của Bộ Công Thương.

2. Viên chức: Tất cả đội ngũ cơ hữu còn lại, có mặt công tác tại trường trong năm 2016 (Viên chức quản lý: cấp Trưởng và Phó Phòng/Khoa/Bộ môn trực thuộc HT, sau đây được gọi là “Viên chức quản lý”); Các viên chức còn lại: Trưởng-phó bộ môn, giảng viên chuyên môn, nhân viên chức năng, nghiệp vụ). Tính đến 31/12/2016 có thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (thời điểm ít nhất ký hợp đồng 12 tháng tính từ 01/07/2016 trở về trước)

II. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC:

1. Nguyên tắc đánh giá và phân loại viên chức:

1.1 Bảo đảm đúng thẩm quyền: Viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

1.2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

1.3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

1.4. Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

1.5 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

1.6. Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

2. Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

2.1. Theo chức trách, nhiệm vụ được giao; Chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm; Công việc, khối lượng được phân công; Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

2.2. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá:

3.1 Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, phân loại viên chức quản lý cấp Trưởng đơn vị (Phòng–Khoa–Bộ môn trực thuộc HT thuộc trường).

3.2 Trưởng đơn vị (Phòng–Khoa–Bộ môn trực thuộc HT thuộc trường), thực hiện đánh giá, phân loại viên chức từ cấp Phó đơn vị đơn vị mình trở xuống. Đồng thời chịu trách nhiệm  về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước Hiệu trưởng.

4. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

4.1. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

a) Kết quả thực hiện: Công việc, hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

Lưu ý: Nội dung gợi ý trình bày chi tiết, có thể tham khảo trong Phụ lục đính kèm công văn này-phần gợi ý trình bày nội dung, và thực hiện thêm theo phần lưu ý trong mục 5 sau đây (mục phân loại và tiêu chí đánh giá viên chức)

4.2. Đối với viên chức quản lý (cấp Trưởng và Phó đơn vị): Được xem xét theo các nội dung quy định tại Điểm a, b,c, d – Mục 4.1 trong văn bản này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Lưu ý: Nội dung gợi ý, có thể tham khảo trong Phụ lục đính kèm công văn này-phần gợi ý trình bày nội dung, và thực hiện thêm theo phần lưu ý trong mục 5 sau đây (mục phân loại và tiêu chí đánh giá viên chức)

5. Phân loại và tiêu chí đánh giá viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức được phân loại theo 4 mức như sau:

5.1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5.2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5.3 Hoàn thành nhiệm vụ.

5.4  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý: Trước khi cá nhân tự nhận mức phân loại hoặc trưởng đơn vị quyết định phân loại viên chức thuộc đơn vị mình, cần tham khảo cụ thể “Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức” từng mức trong Phụ lục đính kèm công văn này của nhà trường, hoặc theo Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ.

6. Trình tự, thủ tục đánh giá:

6.1 Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

a. Viên chức đánh máy vào phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03), tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao trong năm 2016 và tự nhận xét ưu, khuyết điểm trong công tác, tự nhận mức phân loại và trình bày trước cuộc họp.

b. Tập thể đóng góp ý kiến.

c. Trưởng đơn vị tóm tắt ý kiến của tập thể, nhận xét về kết quả tự đánh giá, phân loại của viên chức thuộc đơn vị quản lý; tham khảo ý kiến đóng góp của tập thể và đối chiếu với các tiêu chí quy định từng mức phân loại; quyết định phân loại viên chức (ghi vào phần “Kết quả đánh giá, phân loại viên chức” thuộc Mục III trong Phiếu đánh giá và phân loại của từng viên chức).

d. Theo hạn định quy định (trước ngày 31/12/2016) nộp hồ sơ đánh giá và  phân loại viên chức (xem mục IV văn bản này), để chuyển báo cáo với Ban giám hiệu (thông qua phòng Tổ chức-HC) cho ý kiến phê duyệt trước khi thực hiện thông báo kết quả chính thức.

6.2 Đối với viên chức quản lý (Trưởng và Phó đơn vị):

a. Trưởng và Phó đơn vị đánh máy vào phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03), tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao trong năm 2016 và tự nhận xét ưu, khuyết điểm trong công tác, tự nhận mức phân loại và trình bày trước cuộc họp.

b. Tập thể nơi Trưởng và Phó đơn vị làm việc họp và đóng góp ý kiến (các ý kiến đóng góp được nêu tóm tắt vào “Phiếu đánh giá và phân loại của viên chức” tại Điểm 1 – Mục III).

c. Chi ủy đảng của chi bộ đơn vị sinh hoạt đảng, có ý kiến bằng văn bản về Trưởng và Phó đơn vị được đánh giá, phân loại.

d. Trưởng đơn vị thực hiện quyết định phân loại viên chức cấp Phó như Điểm c – Mục 6.1 trong văn bản này.

e. Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến đóng góp tại Điểm b và c trên đây, và đối chiếu với các tiêu chí quy định, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp Trưởng đơn vị thuộc trường vào Mục IV trong “Phiếu đánh giá và phân loại”

III. BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Mục đíchBổ sung kịp thời, đầy đủ các thông tin mới có liên có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội để phục vụ công tác cập nhật, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức nhà trường đang quản lý.

2. Nội dung: Đánh máy vào mẫu “Bổ sung lý lịch công chức, viên chức” (đính kèm) những thông tin có thay đổi trong năm 2016 (theo hướng dẫn trong mẫu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Những nội dung đánh giá viên chức không thể hiện trong công văn này, được thực hiện theo những quy định trong Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

2Trưởng đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt các yêu cầu, nội dung của công tác đánh giá viên chức theo quy định của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về về  đánh giá và  phân loại cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thể đơn vị và tổ chức đánh giá và  phân loại viên chức theo đúng quy định và theo các nội dung được cụ thể hóa trong công văn này.

3. Nội dung công văn này và các tài liệu, phụ lục, mẫu biểu kèm theo công văn của trường được đăng tải trên Website trường (trang chủ) và trang web Phòng TC-TC.

4. Hồ sơ đánh giá và  phân loại viên chức, cùng với Phiếu bổ sung lý lịch của viên chức thuộc đơn vị gởi về phòng Tổ chức-HC trước ngày 31/12/2016, gồm có:

4.1 Biên bản họp đơn vị đóng góp ý kiến cho viên chức.

4.2 Bản tổng hợp đánh giá viên chức thuộc đơn vị (thực hiện theo hướng dẫn trong mẫu đính kèm công văn này, lưu ý danh sách được trình bày theo Bộ môn (nếu là đơn vị Khoa) và theo thứ tự abc của Tên viên chức thuộc đơn vị (riêng Bản tổng hợp này, cần  gởi thêm qua  địa chỉ mail: lecanhkimchi@gmail.com.

4.3 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức của từng cá nhân, được xếp theo đúng thứ tự trong danh sách của bản tổng hợp.

4.4 Chi ủy Đảng nộp bảng tổng hợp nhận xét đối với Trưởng/Phó các đơn vị sinh hoạt trong chi bộ (mẫu 04).

4.5 Bộ Phiếu bổ sung lý lịch, được xếp theo đúng thứ tự trong danh sách bản tổng hợp đánh giá viên chức và  được để 1 xấp riêng (không để chung với Phiếu đánh giá, phân loại).

Đề nghị các đơn vị thuộc trường quan tâm, phối hợp thực hiện đúng hạn định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

- Website của trường;

- Lưu VT, TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

(đã ký)

 

LÊ ĐÌNH KHA

 

========================

.:: Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức 2016

.:: Nghị định số 56

.:: Công văn v/v triển khai đánh giá 2016

.:: Phiếu đánh giá và phân loại - Dành cho Ban Giám Hiệu

.:: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

.:: Giợi ý trình bày nội dụng phiếu đánh giá

.:: Bảng tổng hợp đánh giá viên chức

.:: Bảng tổng hợp đối với trưởng/phó đơn vị sinh hoạt trong chi bộ